Vanaf 1 juli 2017 is er vanuit de Arbowet een verplichting om een preventiemedewerker aan te stellen die gaat samenwerken met de organisatie op het gebied van veiligheid.

Deze medewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de werkgever en/of de OR en de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij het niet nakomen van die verplichting kan de werkgever een boete krijgen.

Door de praktische kennis die de preventiemedewerker in huis heeft, is het meestal iemand binnen de organisatie.

Taken van een preventiemedewerker zijn o.a.

  • Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E
  • Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR, PVT of de belanghebbende werknemers, inzake de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak
  • Het geven van instructie over het werken met gevaarlijke stoffen
  • Het stimuleren en het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Wij geven een 1-daagse cursus waarin o.a. onderstaande thema’s aan bod komen:

  • Rollen, taken en bevoegdheden voor de preventiemedewerker
  • Welke risico’s zijn er in jouw organisatie?
  • Preventieve maatregelen die je kunt inzetten
  • Preventie realiseren in de praktijk